Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalims privalomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu www.it-taskas.lt interneto parduotuvėje (toliau – Parduotuvėje) susijusios nuostatos. Jas patvirtina Pirkėjas (susipažinęs su Taisyklėmis bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su pirkimo-pardavimo sąlygomis susipažinau ir sutinku“).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus naujas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
1.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.it-taskas.lt  Parduotuvėje, t.y., kad jis yra veiksnus, nėra nepilnametis (išskyrus Pirkėjus nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurie turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, arba savarankiškai disponuoja savo pajamomis).

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.it-taskas.lt Pirkėjas gali tik jei jis yra prisijungęs. Norėdamas prisijungti, identifikuoti save svetainėje, turi įvesti vardą ir slaptažodį.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei gali nurodyti prekių pristatymo adresą, jei pageidauja prekes gauti į Pirkėjo nurodytą vietą.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje www.it-taskas.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas ir kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.it-taskas.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.5. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos kokybiškos ir pilnavertės internetinės parduotuvės www.it-taskas.lt paslaugos, Pirkėjo įrenginyje Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.it-taskas.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Tačiau tuomet dalis funkcijų ar informacijos taps neprieinamomis. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašoma informacija.
2.6. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui, išsiųsdamas elektroniniu pašto adresu info@it-taskas.lt iš Taisyklių 2.2 punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.
2.7. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės www.it-taskas.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą, paspaudžia mygtuką „Užsakyti prekes“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.it-taskas.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:
   4.1.1. Pirkti prekes internetinėje Parduotuvėje www.it-taskas.lt, laikydamasis šiose Taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
   4.1.2. Atsisakyti su Parduotuve www.it-taskas.lt sudarytos prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis“.
   4.1.3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
4.2. Taisyklių 4.1.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
4.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas www.it-taskas.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.1.2 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (-ų) prekės (-ių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4.1.2 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.
4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 1 (vieną) darbo dieną nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.6. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.7. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydį Pirkėjas matomo peržiūrėdamas savo prekių krepšelį.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.it-taskas.lt teikiamomis paslaugomis.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 7 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
5.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.8. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.1.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.2 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
6.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   6.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal Pirkėjo apmokamą užsakymą. Šią paslaugą Pardavėjas teikia bendradarbiaudamas su partneriu – UAB „EVP International“ (įmonės kodas – 300060819), valdančiu sistemą www.mokejimai.lt. Šiuo atveju pinigus Pirkėjas perveda į UAB „EVP International“. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
   6.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, gautą į nurodytą elektroninio pašto adresą, padaro pavedimą internetu, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema, arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB PC HELP banko sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta atitinkamoje bankininkystės sistemoje.
   6.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo–priėmimo) metu.
6.3. Atsiskaitydamas 6.2.1, 6.2.2 ir 6.2.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.4 punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
6.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (numatomos LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

7. Prekių pristatymas
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių ar Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
7.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
   7.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
   7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
   7.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
   7.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje

Pristatymo kurjeriu mokestis

3.50€

Papildomas mokestis, kai prekės svoris didesnis nei 20 kg

10.00€ 
Užnešimo paslaugos kaina (taikoma didelių gabaritų ir/ar didelio svorio prekėms; apie šią papildomai teikiamą paslaugą ir jos užsakymo galimybę Pirkėjas informuojamas po užsakymo)  20.00€
   

7.3. Prekių atsiėmimas viename iš Lietuvos pašto skyrių:
   7.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių.
   7.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo pranešimo, kad užsakymas jau yra Lietuvos pašto skyriuje ir jį galima atsiimti, gavimo.
   7.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
   7.3.4. Tuo atveju, kai užsakomos (-ų) prekės (-ių) svoris yra didesnis negu 20 kg, prekių atsiėmimo iš Lietuvos pašto skyrių paslauga neteikiama.
7.4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose yra nemokamas:
   7.4.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų, nurodytų skyriuje „Kontaktai“.
   7.4.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
   7.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas pastabose užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
7.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
8.1. Kiekvienos www.it-taskas.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme arba atsispindi prekės pavadinime.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
8.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
8.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
8.6. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
8.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 9.1 Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi parašyti prašymą dėl prekės (-ių) grąžinimo, nurodydamas priežastis ir pridėdamas apmokėjimo patvirtinimą, ir pateikti jį kartu su grąžinama (-omis) preke (-ėmis).
9.3. 9.1 Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.1.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
9.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   9.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   9.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   9.4.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
   9.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektavimo, kokią ją gavo Pirkėjas;
   9.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 9.2 Taisyklių punkte nurodytą prašymą.
9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.1.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.
9.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
9.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.it-taskas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2 punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Reikia pagalbos?
8 601 10100